Sasko-česká hračkářská oblast na území středního Krušnohoří - Das Sächsisch-böhmische Spielzeuggebiet im mittleren Erzgebirge
Současnost
Hornictví ztratilo svůj význam. Střední Krušnohoří na obou stranách hranice si stále více uvědomuje svůj mimořádný turistický a hospodářský potenciál, například na české straně pod pojmem revitalizace. Orientace saského Krušnohoří směrem k Evropě má poukázat na nové sféry vývoje. Propojení a kooperace institucí, vzájemná výměna v oblasti cestovního ruchu a projekty pro příhraniční celoroční cestovní ruch nabízí nové příležitosti pro budoucnost. Spolupráce vzdělávacích a kulturních zařízení zároveň rozšiřují nabídku volnočasových aktivit i pro obyvatele regionu. Společné marketingové strategie se pokouší zdůraznit jedinečnost středního Krušnohoří. Na saské části území je struktura určena dualismem řemeslných a středních výrobních firem a turisticky-kulturním vývojem. Středem zájmu jsou typicky krušnohorské výrobky včetně jejich uplatnění na mezinárodním trhu. Oproti tomu na české části hřebene Krušných hor stojí v popředí turistický sportovní, ale také krajinný aspekt před řemeslem a průmyslem, které jsou zde málo rozvinuty. Krušnohoří se od roku 1998 uchází o statut světového dědictví pod názvem „Montanregion Erzgebirge“.


Diese Website ist Teil des Projektes: Zprostředkování společných historických hodnot lidových staveb a životního stylu včetně lidového umění v krušnohorském regionu Seiffen | Vermittlung gemeinsamer historischer Werte der Volksbau- und Lebensweise sowie der Volkskunst im Erzgebirge - Raum Seiffen/ Lesná
gefördert durch das Programm Ziel3 - podpořeno z programu Cíl3