Sasko-česká hračkářská oblast na území středního Krušnohoří - Das Sächsisch-böhmische Spielzeuggebiet im mittleren Erzgebirge
Hospodářství a kultura
Hospodářský základ existence tvořila po celá staletí hornická činnost. Zemědělství a lesní hospodářství flankýrovalo, zejména je silně určovalo rodinné a regionální vlastní zásobování. Hospodářskou strukturu samozřejmě doplňovala mnohotvárnost řemesel. K zásadní změně této základní struktury došlo v průběhu 18. století. Rozhodující impulzy přicházely ze seiffenské oblasti, kde se díky značnému úpadku těžby cínu zpracování dřeva stále více stávalo rozhodujícím řemeslem. Středem zájmu v tomto procesu byla výnosná a racionální technika soustružení. Zvláště v podhůří Krušných hor na české straně a v severní část Krušných hor došlo v průběhu 2. poloviny 19. století k významnému rozvoji průmyslu a k napojení na železniční síť. Ekonomická síla území se dále rozvinula elektrifikací od roku 1912. Kulturní život v evangelicko-katolickém příhraničí určovaly různé církevní vazby. Po roce 1870 navíc významně narůstá činnost spolků a vznikají tradice. Na konci 19. stol. vzniká nové povědomí týkající se regionu, nářečí a tradic (Vánoce).


Diese Website ist Teil des Projektes: Zprostředkování společných historických hodnot lidových staveb a životního stylu včetně lidového umění v krušnohorském regionu Seiffen | Vermittlung gemeinsamer historischer Werte der Volksbau- und Lebensweise sowie der Volkskunst im Erzgebirge - Raum Seiffen/ Lesná
gefördert durch das Programm Ziel3 - podpořeno z programu Cíl3