Sasko-česká hračkářská oblast na území středního Krušnohoří - Das Sächsisch-böhmische Spielzeuggebiet im mittleren Erzgebirge
Osídlení oblasti v hřebenové oblasti
První fáze prozkoumávání započala za účasti cisterciáků již před rokem 1200. Drsné přírodní podmínky byly překážkou zemědělské kolonizace v období od 12. do 14. století. Dokonce i paralelní rozvoj montánních aktivit málo přispěl k osídlení krušnohorského hřebene až do nejvyšších poloh. Teprve druhá vlna kolonizace na začátku 17. století vedla na horském pásu o délce 130 kilometrů k zakládání hornických měst, vesnic a osad. Osadníci pocházeli většinou z mainsko-franského a durynsko-hesenského území. Zčásti zakládali lesní lánové vesnice, kde se od zemědělských usedlostí táhly široké pásy polí až k okraji lesa. V případě obcí, které vznikaly v souvislosti s dobýváním nerostného bohatství, byly domy zpravidla umísťovány v blízkosti těžních dolů a potřebných zařízení na úpravu rud. Uspořádání domů v těchto částech hor se proto zdá neurovnané. Lénní listina z roku 1324 dokládá existenci dobývání cínu v Seiffenu. Oblast hřebene Krušných hor a dál až do Seiffenu a Pfaffrody byla kolonizována směrem z Čech, jiná část hor byla osidlována od severu.


Diese Website ist Teil des Projektes: Zprostředkování společných historických hodnot lidových staveb a životního stylu včetně lidového umění v krušnohorském regionu Seiffen | Vermittlung gemeinsamer historischer Werte der Volksbau- und Lebensweise sowie der Volkskunst im Erzgebirge - Raum Seiffen/ Lesná
gefördert durch das Programm Ziel3 - podpořeno z programu Cíl3